ویدئوی سخنرانی سعید ضرابیان

موضوع: چالشهای توسعه در آفریقا، یک تجربه شخصی

چالشهای توسعه در آفریقا، یک تجربه شخصی، بخش پرسش و پاسخ