پیام تأسف برای درگذشت خانم مریم میرزاخانی

ابراز تأسف برای درگذشت مریم میرزاخانی

سخنی کوتاه در مورد خانم مریم میرزاخانی