برنامه دوشنبه ۲۶ ماه جون ۲۰۱۷

موضوع : گفته‌ها و ناگفته‌های پرویز صیاد
سخنران: پرویز صیاد در مکالمه رودر رو با تقی مختار