ویدئوی سخنرانی یونس پارسابناب

موضوع : امپراطوری آشوب

سه ویدئوی زیر نیز از بخش پرسش و پاسخ سخنرانی امپراطور آشوب میباشد
بخش اول

بخش دوم

بخش سوم