برنامه دوشنبه ۲۲ ماه می ۲۰۱۷

 بنا بر اساسنامه کانون دوستداران فرهنگ ایران، دوشنبه آینده، مجمع عمومی سالیانه بمنظور انتخاب دوره جدید هیئت مدیره برگزار خواهد شد