ویدئوی سخنرانی فرامرز رفیعی و امیر جواهری از طریق اسکایپ

موضوع : مبارزات کارگران و جنبش های اجتماعی ایران و وظایف ما در خارج از کشوردر چهار ویدئو

بخش اول سخنرانی

بخش دوم سخنرانی

بخش سوم سخنرانی

بخش چهارم سخنرانی