متأسفانه بدلیل پیش بینی برف سنگین امشب، مدارس کانتی فیرفکس از ساعت ۶ بعدازظهر امروزتعطیل اعلام شده است، بنابراین ما نیز بناچار برنامه سخنرانی خانم زهره خیام را تعطیل اعلام میکنیم