برنامه دوشنبه ۶ ماه مارچ ۲۰۱۷

 موضوع: ارتباطات بدون خشونت یا زبان زندگی
سخنران : منیژه صدقی حسنی


manigeمنیژه صدقی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم اداری و مدیریت، مدرک کارشناسی در رشته پرستاری و مدرک Train the trainer برای تدریس در رشته 
پرستاری میباشند. ایشان تجربه بیش از ۲۵ سال کار بعنوان Registered Nurse در بیمارستانهای ویرجینیا، واشنگتن دی سی و کالیفرنیا و مدت بیش از ۶ سال تدریس در رشته پرستاری دارند.

ایشان همچنین مربی تغذیه سالم و فعال حقوق حیوانات نیز میباشند. وبسایت و ویدئوهای ایشان در زمینه سلامت جسم و روان، مورد توجه و استفاده بسیاری از هموطنان در سرتاسر دنیا میباشد.

ایشان از سال ۱۹۹۳ عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران بوده و چندین دوره نیز عضو هیئت مدیره کانون میباشند.
خانم صدقی در ماه جون ۲۰۱۴ وبسایت کنونی کانون را بنا نهاده و تا به امروز مسئول کمیته فنآوری کانون میباشند.