برنامه دوشنبه ۲۷ ماه فوریه ۲۰۱۷

بحث آزاد
این برنامه در رستوران نیبرز برگزار خواهد شد

موضوع‌ : وقایع امروز ایران
آغازگر بحث: محمد برقعی