برنامه دوشنبه ۲۷ ماه فوریه ۲۰۱۷

بحث آزاد
این برنامه در رستوران نیبرز برگزار خواهد شد

 screen-shot-2017-01-16-at-3-29-34-pm
موضوع‌ : وقایع امروز ایران
آغازگر بحث: محمد برقعی