ویدئوی سخنرانی دکتر رضا قنادان

 موضوع : محمدرضا شفیعی کَدْکَنی

محمدرضا شفیعی کَدْکَنی پرسش و پاسخ

محمدرضا شفیعی کَدْکَنی بخش دوم سخنرانی