ویدئوی سخنرانی جانان ایرانبومی /Video of Janan Iran Bomy’s Lecture

دولینک زیر، ادیت شده از سخنرانی جانان ایرانبومی، یکی بخش انگلیسی و دیگری بخش فارسی سخنرانی میباشد

Subject: The US-Iran relations in the context of Dr. Mossadegh from a youth’s point of view

روابط ایران و آمریکا در رابطه با دکتر مصدق از نگاه یک جوان