برنامه دوشنبه ۲۶ ماه دسامبر ۲۰۱۶

This Program will be held at Neighbors Restaurant.
به دلیل تعطیلات مدارس، این برنامه در رستوران نیبرز برگزار خواهد شد 

Monday December 26th, 2016
screen-shot-2016-11-07-at-5-50-16-pm
The US-Iran relations in the context of Dr. Mossadegh from a youth’s point of view

Speaker: Janan Iranbomy – Student and Reporter

(703) – 698 – 8010