ویدئوی سخنرانی جلیل آزادیخواه

تحولات نوین منطقه و کردستان

متأسفانه به دلیل اشکالات فنی، بخشی از ابتدای سخنرانی بدون صدا ضبط شده است. اما از دقیقه ۲۰:۲۰ صدا بخوبی
ضبط شده است. همچنین بخش پرسش و پاسخ این سخنرانی نیز بخوبی ضبط شده است

بخش پرسش و پاسخ تحولات نوین منطقه و کردستان،  سخنرانی جلیل آزادیخواه