ویدئوی سخنرانی مسعود عالمی

متآسفانه به دلیل دستگاه صوتی جدید کانون، صدای ویدئو خوب ضبط نشده است. باید رسیدگی شود و اگر اشکال با دستگاه صوتی جدید است، همان دستگاه قدیمی را دوباره استفاده کنیم تا مشکل دستگاه صوتی جدید حل شده و یا به فروشنده آن پس فرستاده شود

موضوع : فدرالیسم