ویدئوی سخنرانی پرویز دستمالچی

موضوع : ایران و بحران خاور میانه، علل و پیامدها

 

معرفی کتاب آزادی و جبریت توسط نویسنده پرویز دستمالچی