برنامه دوشنبه ۱۲ ماه سپتامبر ۲۰۱۶

موضوع: رونمائی از کتاب زنگی های گود قدرت، نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لات ها در تاریخ معاصرایران
سخنران : دکتر مسعود نقره کار

Screen Shot 2016-07-22 at 1.26.41 PMمسعود نقره کار، نویسنده و پژوهشگر، تا کنون ۲۷ کتاب در چهارعرصه منتشر کرده است:

۱- تاریخ جنبش روشنفکری و کانون نویسندگان ایران ( ۶ کتاب)، برای نمونه: مجموعه ی ۵ جلدی”بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران، بررسی تاریخی – تحلیلی کانون نویسندگان ایران ” .

۲- دگراندیشی و کشتاردگراندیشان در ایران ( ۵ کتاب)، برای نمونه: کتاب مقدمه ای برکشتار دگراندیشان در ایران

۳- پزشکی و روانشناسی ( ۸ کتاب)، برای نمونه: ” مقدمه ای بر روانشناسی علمی – پاولوف گرایی”، کتاب ” تراژی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ایران” .

۴- ادبیات داستانی ( ۸ کتاب)، برای نمونه: رمان “بچه های اعماق”، مجموعه ی داستان کوتاه ” نوعی از زندگی”، و رمان ” مسیح گورستان طلایی” به زبان انگلیسی.