برنامه دوشنبه ۵ ماه سپتامبر ۲۰۱۶

نمایش فیلم در رستوران نیبرز
نام فیلم : هنر زیستن، مستندی در باره عباس کیارستمی

به دلیل تعطیلی مدارس کانتی فیرفکس، این برنامه در Screen Shot 2016-08-21 at 9.05.56 AM
رستوران نیبرز برگزار خواهد گردید