برنامه دوشنبه ۲۹ ماه آگوست ۲۰۱۶

موضوع : کشتار ۶۷
سخنران : غلام ترشیزی

غلام ترشیزی از سال ۱۹۹۳ عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران می باشد و در این مدت ۲۳ سالScreen Shot 2016-08-12 at 11.30.21 AM
همواره در برنامه های کانون شرکت کرده است و چندین دوره نیز
از طرف مجمع عمومی کانون برایانجام وظیفه در هیئت مدیره
کانون انتخاب شده است

وی دارای دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته
فیزیک می باشد و هم اکنون در کمپانی تلفن همراه اسپرینت به
عنوان مهندس ارشد امواج رادیویی مشغول به کار است