ویدئوی بزرگداشت داریوش تهرانی

ویدئوی بزرگداشت داریوش تهرانی در
کانون دوستداران فرهنگ ایران، ۲۷ ماه جون ۲۰۱۶