خبر تأسف‌آمیز و غیرمنتظره

با فغان و اندوه و صدآه، داریوش عزیز از میان ما رفت
می توان در غم و اندوه آن یار عزیز
صبح هر روز، به اندازه صد سال گریست
جهانا، عزیزی از عزیزان را ربودی
غم عالم به قلب ما فزودی
Screen Shot 2016-07-31 at 11.38.16 AM
داریوش تهرانی از زمان تأسیس کانون، شامگاه هردوشنبه زودتر از همه در کانون حضور می‌یافت و با چهره دوست داشتنی و لبان خندان کارهای کانون را انجام میداد
آه که با اندوه و صد آه، امروز با خبر شدیم که چهره خندان و دوست داشتنی او، رو به آسمان کرد و از میان ما برفت