برنامه دوشنبه اول آگوست

 بنا به درخواست خواهر زنده یاد داریوش تهرانی، مراسم یادبودی
با همکاری 
بستگان ایشان بزودی برگزار خواهد گردید.  تاریخ و محل دقیق
مراسم متعاقبأ اعلام خواهد شد

Screen Shot 2016-07-29 at 8.18.39 PMامروز دوشنبه اول آگوست ابتدا برای یادبود زنده یاد داریوش، دقایقی سکوت اعلام شده و بعد به برنامه بحث آزاد که قبلا اعلام شده بود میپردازیم