برنامه دوشنبه اول ماه آگوست ۲۰۱۶

متأسفانه سخنرانی آقای منصور کیا در مورد « مصدق از دیگاه متفاوت » به دلیل بیماری ایشان برگزار نخواهد شد
لذا دوشنبه اول ماه آگوست را اختصاص خواهیم داد به بحث آزادموضوع : یک موضوع خاص بنا به اتفاق آراء شرکت کنندگان در جلسه برای بحث آزاد انتخاب خواهد شد