برنامه دوشنبه اول ماه آگوست ۲۰۱۶

متأسفانه سخنرانی آقای منصور کیا در مورد « مصدق از دیگاه متفاوت » به دلیل بیماری ایشان برگزار نخواهد شد
لذا دوشنبه اول ماه آگوست را اختصاص خواهیم داد به بحث آزادScreen Shot 2016-07-29 at 8.18.39 PM
موضوع : یک موضوع خاص بنا به اتفاق آراء شرکت کنندگان در جلسه برای بحث آزاد انتخاب خواهد شد