اطلاعیه، لطفا توجه فرمائید

برنامه فردا دوشنبه ۲۷ ماه جون در آمفی تئاتر دبیرستان برگزار خواهد شد، از ۳ درب ورودی ۹، ۱۱ و ۱۲ میتوان برای آمفی تئاتر وارد مدرسه گردید. یا تمام این ۳ در باز
خواهد بود و یا یکی از آنها را برای ما باز خواهند کرد. لذا خواهش میکنیم اگر یکی از این
ورودی ها بسته بود، ۲ ورودی دیگر را آزمایش کنید
به امید دیدار فردا شب در آمفی تئاتر مدرسه