گزارش مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳ ماه می ۲۰۱۶

مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳ ماه می در فضائی دمکراتیک و دوستانه برگزار گردید. ابتدا مخالفین و موافقین در مورد ۲ پیشنهاد مشخص تغییر اساسنامه صحبت کردند و سپس ۲ پیشنهاد زیربرای اضافه شدن به ماده ۸ اساسنامه به رأی گذاشته شد

مورد اول: تصمیمات کمیته ها توسط هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفته و هیئت مدیره میتواند تغییراتی در تصمیمات کمیته مربوطه وارد نموده و به اجرا بگذارد.کمیته ها دارای حق اجرایی بدون تصویب هیئت مدیره نیستند.کمیته ها دارای اختیارات مستقل نبوده و نمیتوانند بر خلاف نظر هیئت مدیره اقدام نمایند
آری——    نه ———
مورد دوم: به منظور رعایت دموکراسی وعدم سوء استفاده از آراء جمعی، تنها یک فرد از اعضاء هر خانواده و فامیل درجه یک میتواند بعنوان عضو درهر کدام از کمیته ها حق رأی داشته باشد، اما شرکت و اظهارنظربیشتر از یک فرد خانواده و فامیل در کمیته ها آزاد میباشد
آری ——    نه ———


برگه های رأی به ۳۵ عضو حاضر در جلسه داده شد. پس از رأی گیری، با همکاری چندی از اعضاء کانون
رأی ها شمرده شد و نتایج زیر به بدست آمد
مورد اول با دوسوم آراء اعضاء حضور در جلسه تصویب گردید. مورد دوم تصویب نگردید
نتیجه محاسبه آراء را در تصاویر زیر مشاهده فرمائید. همچنین چند برگ رأی به صورت های زیر داده شده بود
یک برگ رأی سفید داده شده بود، برگ رأی دیگری برای هر ۲ مورد نوشته بود «باطل». در برگ رأی دیگری برای مورد اول نوشته شده بود «آری» و برای مورد دوم نوشته بود «ممتنع». در یک برگ رأی دیگر مورد اول آری بود و مورد دوم را فقط یک خط فاصله گذاشته بود 

نتایج رأ گیری مجمع عمومی فوق‌العاده

این نتیجه رآی گیری توسط عده ای منتخب مجمع عمومی انجام شد

 

این نتیجه رآی گیری توسط یکی از اعضاء هیئت مدیره نوشته شده است

این نتیجه رآی گیری توسط یکی از اعضاء هیئت مدیره نوشته شده است

 

۳۵ برگ

سی و پنج برگ رأی با شماره گذاری به سی و پنج عضو حاضر در جلسه داده شد

Screen Shot 2016-05-23 at 11.40.57 PM

برگ رأی شماره ۱۷ سفید داده شد