ویدئوی مراسم یادبود زنده یاد منوچهر شاهرودی افتخاری، بخش دوم

مراسم یادبود منوچهر افتخاری، بخش اول

مراسم یادبود منوچهر افتخاری، بخش دوم