مجمع عمومی فوق‌العاده، دوشنبه ۲۳‌می ۲۰۱۶

مجمع عمومی فوق‌العاده
پیشنهاد تغییر اساسنامه
تاریخ : دوشنبه ۲۳ ماه می ۲۰۱۶

پیشنهاد جهت تکمیل ماده هشت کانون

ماده هشت کنونی

ماده – ٨ ھیئت مديره و وظايف آن

الف ھیئت مديره متشکل از پنج عضو رسمی و دو عضو علی البدل است و از طرف مجمع عمومی برای مدت يکسال انتخاب می شوند. اعضای ھیئت مديره بصورت جمعی و فردی در برابر مجمع عمومی مسئول خواهند بود.

ھیئت مديره موظف است برای پیشرفت امور کانون کميته ھای تخصصی وکاری لازم را توسط ھر يک از اعضای ھیئت مديره تشکيل دھد.

ماده هشت تکمیلی

ھیئت مديره موظف است برای پیشرفت امور کانون کميته ھای تخصصی وکاری لازم را توسط ھر يک از اعضای ھیئت مديره تشکيل دھد، تصمیمات کمیته ها توسط هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفته و هیئت مدیره میتواند تغییراتی در تصمیمات کمیته مربوطه وارد نموده و به اجرا بگذارد.

کمیته ها دارای حق اجرایی بدون تصویب هیئت مدیره نیستند.

کمیته ها دارای اختیارات مستقل نبوده و نمیتوانند بر خلاف نظر هیئت مدیره اقدام نمایند.

به منظور رعایت دموکراسی وعدم سوء استفاده از آراء جمعی، تنها یک فرد از اعضاء هر خانواده و فامیل درجه یک میتواند بعنوان عضو درهر کدام از کمیته ها حق رأی داشته باشد، اما شرکت و اظهارنظربیشتر از یک فرد خانواده و فامیل در کمیته ها آزاد میباشد.