ویدئوی سخنرانی محمدحسین صدیق یزدچی

موضوع : جدائی دین از دولت

با پوزش از سخنران و آن عزیزانی که هربار منتظر دیدن ویدئوی سخنرانی کانون میباشند باید عرض شود که این بار فراموش شده بود دوربین فیلمبرداری به موقع به کانون آورده شود و در منزل جا مانده بود. دست اندرکاران فوری به منزل رفته و دوربین را به کانون میآورند، اما متأسفانه دوربین در زمان تنفس به کانون میرسد و این بار ویدئوی بخش سخنرانی گرفته نمیشود. خوشبختانه ویدئوی بخش
پرسش و پاسخ موجود میباشد که در زیر مشاهده میکنید. این رویداد نشان میدهد تا چه اندازه داشتن یک مکان فیزیکی برای کانون ضروری میباشد تا وسائل کانون بتواند در خود مکان کانون نگهداری شود

 

 بخش اول سخنرانی محمدحسین صدیق یزدچی تحت عنوان جدائی دین از دولت. همانطورکه در بالا ذکر شد، این ویدئو بطور کامل گرفته نشده به اینصورت که قسمتی از ابتدای ویدئو ضبط نشده است

جدائی دین از دولت، بخش پرسش و پاسخ