ویدئوی سخنرانی دکتر بهرام زندی

موضوع : شبکه تعاونی های کارگری، تجربه ای موفق درمقابل سرمایه داری