برنامه دوشنبه ۱۴ ماه مارچ ۲۰۱۶

موضوع : شبکه تعاونی های کارگری، تجربه ای موفق در مقابل سرمایه داری
سخنران : دکتر بهرام زندی

.دکتر بهرام زندی، فیزیکدان و عضو پیشین هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران بوده اند بهرام زندی

 ایشان هم اکنون عضو هیئت مدیره حزب سبز آمریکا هستند و به کار مشاوره و تحقیق در رشته‌های علمی‌، تاریخی‌، سیاسی، فرهنگی‌ و   سینمایی مشغول میباشند