نمایش فیلم خط ویژه در چهارشنبه های فیلم کانون

نمایش فیلم خط ویژه
تاریخ : چهارشنبه ۹ ماه مارچ unnamed۲۰۱۶
زمان : ساعت ۷ بعدازظهر
مکان : رستوران نیبرز

(703) – 698 – 8010