برنامه دوشنبه اول ماه فوریه ۲۰۱۶

مجمع عمومی میاندوره ای
Screen Shot 2016-01-27 at 7.54.55 PMبنا بر تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه کانون دوستداران فرهنگ ایران، مجمع عمومی میان دوره ای در دوشنبه اول ماه فوریه ۲۰۱۵ انجام خواهد شد. در این برنامه، هیئت مدیره کانون گزارش فعالیت های شش ماهه گذشته و برنامه های آینده خود را به مجمع عمومی کانون ارائه داده و به پرسش های
اعضاء پاسخ خواهند گفت