برنامه دوشنبه ۱۸ ماه ژانویه ۲۰۱۶

تغییر برنامه دوشنبه ۱۸ ماه ژانویه را در زیر به اطلاع شما میرسانیم

بحث آزاد
ایران و عربستانموضوع: رویداد اخیر میان ایران و عربستان سعودی و نتایج سیاسی آن در منطقه
به دلیل روز مارتین لوترکینگ و تعطیل مدارس این برنامه در رستوران نیبرز برگزار میگردد

(703) – 698 – 8010