بدون غزل فارسی، غزل شکسپیر نمیتوانست وجود داشته باشد

سخنرانی کوتاه و فی البداهه دکتر رضا براهنی
در بخش پرسش و پاسخ سخنرانی اردشیر لطفعلیان تحت عنوان
چگونگی بهره گیری پژشگزاد از منابع ادب پارسی