یادمان فرامرز سلیمانی

یاد فرامرز سلیمانی همیشه در قلب ما زنده است

 

همین امشب در کانون دوستداران فرهنگ ایران

Entrance 3