اولین سخنرانی مجازی کانون دوستداران فرهنگ ایران

موضوع: بررسی مشکلات خشکسالی در ایران وراهکارهای پیشنهادی
سخنران :مهندس خسرو بندری .کارشناس مدیریت توسعه آب وخاک