ویدئوی سخنرانی ایرج امبش

موضوع : تغییرات اقتصادی/مالی در سطح سیاست جهان

سخنرانی آقای ایرج امبش در کانون با موفقیت برگزار شد. در ابتدای سخنرانی قرار بود یک فیلم کوتاهی نیز در مورد پول در سطح جهانی به نمایش گذاشته شود که به دلیل اشکال فنی این کار انجام نگرفت و آقای ایرج امبش به سخنرانی خود بدون نمایش آن فیلم ادامه دادند. برای مشاهده کل ویدئو روی لینک بالا را کلیک نمائید

در انتهای سخنرانی آقای ایرج امبش فیلم کوتاهی در مورد ذخیره های ارزی صندوق بین المللی پول را نیز برای روشن شدن بیشتر موضوع نشان دادند