برنامه دوشنبه ۲۳ ماه نوامبر ۲۰۱۵

موضوع : آیا فرهنگ ایران دین خوست ویا انقلاب اسلامی در نامسلمان ترین کشور اسلام
محمد برقعیسخنران : دکتر محمد برقعی


محمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از منتقدین جمهوری اسلامی ایران است

تحصیلات وی دکتری جامعه‌شناسی است. و سالها در منطقه بلوچستان به تحقیقات مردم‌شناسانه
پرداخته‌است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری به بلوچستان است

وی چند سال پس ار انقلاب از ایران خارج و به فعالیت سیاسی پرداخت.  کتاب «سکولاریسم از نظر تا عمل» از وی منتشر شده‌است