برنامه دوشنبه ۲۶ ماه اکتبر ۲۰۱۵

موضوع : وضعیت عمومی آپوزیسیون کردستان و ایران
سخنران : عبدالله مهتدی

عبدالله مهتدی تحصیلات خود را درتهران سپری کرد و در جریان مبارزات مخفی علیه حکومت پهلوی به زندان افتاد و سالها در
زندانهای mohtadiپهلوی زیر فشار بود، در سال ۱۳۴۸ شمسی با تعدادی از دانشجویان کرد (مهندس فؤاد مصطفی سلطانی، مهندس محمد حسین کریمی، و…) ایران کومه‌له را تأسیس کردند. پس از جان باختن فؤاد مصطفی سلطانی در سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۲ عبدالله مهتدی بعنوان رهبر کومه‌له انتخاب شد و پس از تأسیس حزب کمونیست ایران توسط کومه‌له با گروهی از کمونیستهای ایرانی به نام سهند و جمعی افراد منفرد دیگر عبدالله مهتدی سمت دبیر کلی حزب کمونیست ایران را بر عهده گرفت و نام کومه‌له هم به سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومه‌له) تغییر یافت.پس از کنگره هشتم کومه‌له بحثی انتقادی از عبدالله مهتدی و همفکرانش در مورد شکست تجربه حزب کمونست ایران و لازمه الغای آن به میان آمد که صفوف کومه‌له را به دو جریان تبدیل کرد که بخش اکثریت اعضا و همچنین اکثریت رهبران و کادرهای شناخته شده کومه‌له در کردستان ایران با او همفکر بودند.در سال ۲۰۰۰ میلادی عبدالله مهتدی همراه بخش اعظم کادرها و اعضا کومه‌له از حزب کمونیست ایران انشعاب کرده و در طی برگزاری کنفرانس بازسازی کومه‌له، کومه‌له را مستقل از حرب کمونیست ایران بازسازی کرده و همان نام اولیه کومه‌له در بدو تأسیس (سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران) را برای خود اختیار کردند. این حزب یکی از احزاب تأثیرگذار کردستان ایران است.