برنامه دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۱۵

توجه : این برنامه در رستوران نیبرز برگزار خواهد شد

موضوع : هدف های توأمان جنبش مشروطیت و نقش سه کودتا در ایران
سخنران : دکتر سیروس بینا

دکتر سیروس بینا استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینه سوتا است. در رده ی آکادمیک، وی در دو سفر در سال های دهه ی ۲۰۰۰ استاد binaمهمان مرکز پژوهش های اجتماعی و تاریخ تطبیقی در دانشگاه “یو سی ال ا”؛ و در نیمه ی نخست دهه ی ۱۹۹۰، استاد مهمان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی و بحران های منطقه ای مرکز تحقیقات خاور میانه در دانشگاه هاروارد، به پژوهش و نگارش اشتغال داشته است. بسیاری از دانشمندان اقتصاد سیاسی در جهان، پروفسور بینا را در ردیف تئوریسین های برجسته ی عصر ما به حساب آورده و از کارهای چهل و چند ساله ی او در رشته های گوناگون سیاست و اقتصاد، به ویژه بخش نفت، بهره گرفته اند. پروفسور بینا واضع چند تئوری در اقتصاد سیاسی و روابط بین المللی می باشد: در بخش نفت – تئوری های ارزش و قیمت گذاری، جهانی شدن، اجاره ی تفاضلی، و نقش فروپاشی کارتل در قطع بند ناف سیاست خارجی آمریکا از نفت کارتلی؛ در حیطه ی دوران گلوبالیزاسیون – جهانی شدن سرمایه، فروپاشی پاکس امریکانا (۱۹۷۹ – ۱۹۴۵)، تغییر بی بازگشت در موازنه ی قدرت بین المللی، و منطقه ی خاورمیانه؛ در بخش تکنولوژی – تئوری سرعت تغییر تکنولوژیک و رابطه ی آن با مهارت و مهارت زدائی پی در پی نیروی کار در فرایند جهانی شده ی تولید؛ در مورد ایران – مصدق و چگونگی ملی شدن نفت، جنبش مشروطه و مفهوم “ملت”، علت اصلی کودتای آمریکائی/انگلیسی 28 مرداد ۱۳۳۲، چگونگی فرود شاه و فراز جمهوری اسلامی، نقش تحریم ها و دگردیسی جمهوری اسلامی. کارهای نوشتاری (از جمله ویرایش) بینا در چهار دهه ی گذشته شامل 8 کتاب (و بیش از ۲۵۰ مقاله علمی در ژورنال های شناخته شده ی بین المللی) می باشد. کتاب ها شامل اقتصاد بحران نفت (۱۹۸۵)، سرمایه داری مدرن و ایدئولوژی اسلامی (۱۹۹۱ با دکتر حمید زنگنه)، کار مزدوری در پایان سده ی بیستم (۱۹۹۶)، نفت: ماشین زمان (چاپ دوم ۲۰۱۲)، تئوری های بدیل رقابت در سرمایه داری: چالشی در مقابل ارتدوکسی (۲۰۱۳)، پیش در آمدی بر شالوده ی اقتصاد سیاسی: نفت، جنگ، و جامعه ی جهانی (۲۰۱۳). از کارهای ادبی بینا می توان کتاب شعر خورشید و خاک (۱۹۹۸) را نام برد. پروفسور بینا، همچنین، عضو شورای عالی اقتصاد دانان پشتیبان صلح و امنیت و ویراستار ژورنال انتقادی پژوهش های بازرگانی و جامعه می باشد.

به دلیل تعطیلی روز کلمبوس این برنامه در رستوران نیبرز برگزار خواهد شد.

(703) – 698 – 8010