برنامه دوشنبه ۱۴ ماه سپتامبر ۲۰۱۵

موضوع : نقش جنبش کردستان در سکولاریزه کردن منطقه
سخنران : جلیل آزادیخواه

جلیل آزادیخواهجلیل آزادیخواه متولد اردیبهشت ۱۳۳۹ از استان کرمانشاه، شهرستان پاوه، فعال در زمینه فرهنگ و ادبیات، بخصوص شعر و نقد شعر کردی میباشند. کلیه نوشته های ایشان بجز اندک مطالب و کتاب نام برده در زیر همه به زبان کردی، زبان مادریشان میباشد. فعالیت های مطبوعاتی ایشان به شرح زیر میباشد

سردبیری هفته نامه دوزبانه کردی فارسی(اسو) که در سنندج از سال ۱۳۸۰ تا مرداد ۱۳۸۵ منتشر میشد و در سال ۱۳۸۵ توقیف شد. ۲- سردبیری هفته نامه تمام کردی (رتژاو) در کرمانشاه که در سال ۱۳۸۶ آنهم توسط رژیم توقیف گردید. ۳- عضو شورای نویسندگان هفته نامه دوزبانه کردی فارسی(ابیدر) در سنندج. ۴- عضو شورای نویسندگان مجله کردی سروه که در ارومیه منتشر میشود. ۵- از مؤسسین انجمن ادبی مریوان و مسئول آن انجمن برای سال های متوالی. ۶- عضو مؤسس انجمن ادبی کردستان در شهر سنندج و اعضای هیئت مدیره آن. ۷- عضو اعضاء مؤسس کانون نویسندگان کرد و سخنگوی آن کانون تا به اکنو. ۸- کار با احزاب سیاسی کرد و عضو رهبری کومله زحمتکشان تا زمان استعفا. ۹- سردبیر دو هفته نامه (ئاسوی دواروژ) افق آینده ارگان کمیته مرکزی

آآثار منتشر شده : ۱- دیوان شعر (چه مه ری خاکی سوتاو) مرثیه برای خاک سوخته. ۲- دیوان شعر (شیوه نی هه له بچه ) شیون حلبچه مشترک با دوست شاعر حکیم ملاصالح- ۳- دیوان شعر (ژنئک ده ناسم) زنی را میشناسم. ۴- کتابی به نام (فرین به ره و به رزه خ) پرواز بسوی برزخ در مسائل سیاسی. ۵- ترجمه نمایشنامه (ده ورانی بی تاوانی) دوران بیگناهی از فارسی به کردی نوشته قطب الدین صادقی. ۷- ترجمه کتاب (رئالیزم در ادبیات کردی) از عربی به فارسی نوشته پروفسور عزدین مصطفا رسول. ۸- کتاب (فاشیزم و پوپولیزم هیزه کانی په راونزی به رهه م)فاشیزم و پوپولیزم نیروهای حاشیه تولید و صدها مقاله کردی و فارسی در مطبوعات کردی، سایت ها و …..  اکنون چندین کتاب در زمینه ادب و سیاست آماده چاپ دارند