روابط کانون با سازمانهای دیگر

سیاست شماره یکنظر به درخواست های بسیاری که برای انتشار مقاله، گذاشتن لینک وبسایت و یا آگهی های سازمان های دیگر در ایمیل کانون دریافت میکنیم، لازم دیدیم نظر این دوستان را به خط مشی کانون جلب نمائیم. کانون دوستداران فرهنگ ایران به منظور روابط  بهتر با سازمانهای دیگر خط مشی زیر را تهیه کرده است. امیدواریم با بکار بردن این خط مشی بهتر بتوانیم جوابگوی درخواست های سایر سازمانها باشیم. ۲ سیاست زیر در تاریخ ۶ ماه اکتبر ۲۰۱۴ در نشست ۵ نفره هیئت مدیره در محل کانون به تصویب رسید. این خط مشی بصورت صفحه جداگانه ای در زیر صفحه پیوندهای کانون موجود میباشد

 خط مشی کانون   : سیاست شماره یک

خط مشی کانون  : سیاست شماره ۲