پیشنهاد اساسنامه ای : تهیه مکان فیزیکی برای کانون

آیا کانون میتواند تا ۵ سال آینده، صاحب یک مکان فیزیکی باشد؟

 خانه کانونجای شک نیست، آرزوی همه ماست که کانون صاحب یک مکان فیزیکی برای خودش باشد. در شب سخنرانی آقای دکتر محمد اقتداری تحت عنوان (“اقتصاد رفاه ملی” طرح نوینی برای نوع اقتصاد ایران آینده)، از ایشان سئوال شد «آیا کانون میتواند اقتصاد مدل نوردیک  را در کانون پیاده کرده تا بتواند یک مکان فیزیکی خریداری کند؟ ایشان پاسخ دادند «بله کانون میتواند حساب پس اندازی داشته باشد با مقدار پول زیاد برای خرید مکان فیزیکی». لذا برآن شدیم پیشنهاد اساسنامه ای زیر را به مجمع عمومی میاندوره ای که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود، ارائه دهیم

برای خواندن پیشنهاد خرید مکان فیزیکی برای کانون روی لینک زیر را کلیک کنید

پیشنهاد اساسنامه ای / خرید مکان فیزیکی برای کانون