ویدئوی سخنرانی دکتر محمد اقتداری

موضوع:  “اقتصاد رفاه ملی” طرح نوینی برای نوع اقتصاد ایران آینده