ویدئوی بخش هائی از پرسش و پاسخ سخنرانی دکتر احمد صدری

بخشهائی از قسمت پرسش و پاسخ سخنرانی دکتر احمد صدری تحت عنوان فره ایزدی وجانشینی شاهان در شاهنامه فردوسی مورخ ۱۰ ماه آگوست ۲۰۱۵ در کانون دوستداران فرهنگ ایران


بخش پرسش و پاسخ سخنرانی احمد صدری

نقش زن در شاهنامه فردوسی

چرا از داستانهای شاهنامه فیلمی تهیه نمیشود؟

یکی از بهترین سروده های شاهنامه توسط دکتر محمد اعظمی