ویدئوی قسمتهای کوتاهی از بخش پرسش و پاسخ سخنرانی ایرج مصداقی

 بخش پرسش و پاسخ سخنرانی ایرج مصداقی 
موضوع سخنرانی : مجاهدین، حال و آینده