ویدئوی میز گرد سیاسی: چگونگی گذار به دموکراسی در ایران با نگاهی به جنبشهای چند دهه اخیر

استفاده از اسکایپ برای سخنران از راه دور برای اولین بار در کانون دوستداران فرهنگ ایران با موفقیت آزمایش گردید. آقای کاوه آهنگری از بلژیک بوسیله اسکایپ در میزگرد سیاسی شرکت نمودند

میزگرد سیاسی، چگونگی گذار به دموکراسی در ایران با نگاهی به جنبشهای چند دهه اخیر

در زیر لینک پنج ویدئو از بخش پرسش و پاسخ میزگرد سیاسی، چگونگی گذار به دموکراسی در ایران با نگاهی به جنبشهای چند دهه اخیر را مشاهد میکنید

چرا احزاب خارج از کشور با یکدیگر همکاری نمیکنند؟

گفتگوی دموکراتیک در کانون دوستداران فرهنگ ایران

جلیل آزادیخواه در بخش پرسش و پاسخ میز گرد سیاسی

فرزاد شبستری در بخش پرسش و پاسخ میزگرد سیاسی

یونس پارسابناب در بخش پرسش و پاسخ میزگرد سیاسی