برنامه دوشنبه ۲۹ ماه جون ۲۰۱۵

میزگرد سیاسی با تاریخ

سخنرانان به ترتیب الفبا: کاوه آهنگری، آرام حسامی، محسن سازگارا و کیانوش سنجری

کاوه آهنگری  مسئول ارتباطات حزب دموکرات کردستان با سایر احزاب و سازمانهای ایرانی در خارج از کشور وهمچنین مسئول ارتباطات حزب دموکرات کردستان با اتحادیه اروپا در کشور بلژیک میباشند
آرام حسامی استاد علوم سیاسی و فلسفه در کالج مونتگمری در راکویل مریلند میباشند و از سال ۲۰۰۱  به عنوان کارشناس امور خاورمیانه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی مختلف مانند سی ان ان حضور داشته‌اند. ایشان معاون رئیس انجمن آکادمیک ایرانیان در واشنگتن دی سی است
محسن سازگارا فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و پژوهشگراست. او در دولت محمد علی رجایی معاون سیاسی اجتماعی وزیر مشاور در امور اجرایی بود. او پس از خروج از ایران، به فعالیت در رابطه با مسائل سیاسی ایران  و هم چنین فعالیتهای سیاسی در وبسایت شخصیش پرداخت
کیانوش سنجری هم اکنون عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و همبستگی برای دمکراسی در ایران و تهیه کننده برنامه  تلویزیونی سازمان حقوق بشر ایران میباشند