برنامه دوشنبه ۱۵ ماه جون ۲۰۱۵

موضوع : مهاجرت و پراکندگی جهانی ایرانیان
سخنران : شاهرخ احکامی

شاهرخ احکامیشاهرخ احکامی متولد قوچان تحصیلات ابتدائی را در قوچان و مشهد به اتمام رسانده است. فارغ التحصیل دانشکده پژشکی تهرانِ متخصص مامائی و بیماریهای زنان، تحصیلات پژشگی خود را در فرانسه، انگلستان و بالتیمور آمریکا به اتمام رسانده و در نیوجرسی در رشته بیماریهای زنان و مامائی طبابت میکند. او رئیس سابق بخش های مامائی زنان در بیمارستان های نیوجرسی، سردبیر- ناشر مجله میراث ایران (۲۰سال). مجله میراث ایران به دو زبان فارسی- انگلیسی به قصد شناساندن فرهنگ و ادب ایران به نسل های دوم و آینده ایرانی خارج از ایران- و میزبانان ایرانیان جهت آشنائی آنان با ایران و ایرانیان منتشر شده است. سردبیر و ناشر ماهانه میراث ایران و میراث ایران گویا که متأسفانه بخاطر مشکلات مالی ادامه نیافت. بنیاد رژه ایرانیان نیویورک به اتفاق ناهید احکامی(همسر) و سه خانواده دیگر ایرانی (رژه نوروزی ایرانیان نیویورک). رئیس سابق انجمن فرهنگی و انسان دوستی ایرانیان نیوجرسی. این انجمن به همت ناهید احکامی و چند تن از یادان ایشان پایه گذاشته شده است. یکی از بنیادگزاران انجمن پژشگان ایرانی- آمریکائی. سخنرانی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی در پاریس، تگزاس و نیوجرسی، مونترآل کانادا و چند سازمان فرهنگی دیگر