نتیجه انتخابات مجمع عمومی سالیانه مورخ ۸ ماه جون ۲۰۱۵

آقایان از راست به چب: سعید قدسی، ایرج امبش، و غلام ترشیزی. خانم ها از راست به چپ: ماه منظر معانی، ناهید قادری و منیژه حسنی

آقایان از راست به چب: سعید قدسی، ایرج امبش، و غلام ترشیزی. خانم ها از راست به چپ: ماه منظر معانی، ناهید قادری و منیژه حسنی

در تاریخ ۸ ماه جون ۲۰۱۵ مجمع عمومی سالیانه کانون دوستداران فرهنگ ایران با موفقیت برگزار شد. ابتدا، جلسه با صحبتی کوتاه توسط دکترفرشید مقیمی تحت عنوان ( از عملکرد یکساله چه آموختم؟) آغاز شد، سپس انتخابات کانون در فضائی آرام و دوستانه برگزار گردید. نتیجه انتخابات به ترتیب زیر اعلام گردید: خانم ها ناهید قادری، منیژه حسنی، آقایان سعید قدسی، ایرج امبش و غلام ترشیزی بعنوان ۵ عضو اصلی هیئت مدیره و خانم ها ماه منظر معانی و شکوفه وکیلی بعنوان ۲ عضو علی البدل انتخاب گردیدند. ویدئوی فرمایشات فرشید مقیمی را در زیر مشاهده میکنید

از عملکرد یکساله چه آموختم؟ دکتر فرشید مقیمی