ویدئوی سخنرانی فرشید مقیمی و ۲ ویدئو از بخش پرسش و پاسخ

موضوع : نگاهی به ویتنام گذشته و حال، گزارش سفری در ماه مارس

 

استثناء بزرگ تاریخ در ویتنام

 

مخارج جنگ ویتنام